Statut

 
Cele Fundacji:
1. działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie kultury i sztuki, a także oświaty i nauki,
2. wspieranie dziedzictwa kulturalnego przez archiwizację, zabezpieczenie, zachowywanie, udostępnianie do celów naukowych i artystycznych oraz promowanie w kraju i za granicą unikalnych zbiorów fotografii znajdujących się w archiwach prywatnych bądź stanowiących własność Fundacji,
3.  wspieranie wszelkiej twórczości fotograficznej.
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.  założenie archiwum z siedzibą własną, pełniącą funkcje archiwum, galerii i miejsca działalności edukacyjnej,
2. katalogowanie, digitalizowanie, opracowywanie i publiczne udostępnianie fotografii, dokumentów i filmów w oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie, zbiorów własnych, zbiorów będących w depozycie Fundacji oraz archiwów prywatnych,
3. gromadzenie dokumentów, fotografii, negatywów i wszelkich materiałów związanych z historią fotografii,
4. stworzenie bazy danych dostępnej on-line,
5.  konserwowanie obiektów,
6.  rozwijanie konserwacji prewencyjnej,
7. objęcie opieką zbiorów prywatnych,
8.  inicjowanie badań naukowych w celu budowania wiedzy i pamięci dotyczącej fotografii zawodowej, artystycznej, naukowej i amatorskiej,
9.  prowadzenie biblioteki specjalistycznej,
10.  organizowanie wystaw w Polsce i za granicą,
11. prowadzenie działalności edukacyjnej - organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów praktycznych i naukowych, a także wspierania indywidualnych projektów badawczych w tej dziedzinie,
12.  organizowanie wyjazdów badawczych w dziedzinie historii i teorii fotografii,
13. podejmowanie współpracy w dziedzinie archiwizacji, konserwacji i badań nad fotografią z innymi tego rodzaju placówkami, z władzami państwowymi, samorządowymi i instytucjami kultury w Polsce i za granicą,
14.   prowadzenie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie wydawnictw,
15. promowanie wiedzy i nowoczesnych metodologii badań nad historią fotografii przez tłumaczenie na język polski tekstów   obcojęzycznych,
16.  promowanie własnych badań przez udostępnianie we wszelkich formach opracowanych materiałów,
17.  prowadzenie działań na rzecz utworzenia muzeum i centrum badawczego nad historią i krytyką fotografii,
18. promocję i wspieranie nauczania uniwersyteckiego historii sztuki oraz popularyzacji wiedzy o sztuce,
19. publikację pomocy dydaktycznych (podręczniki, tłumaczenia, antologie tekstów źródłowych, płyty CD-ROM itp. w dziedzinie badań nad sztuką,
20.  dystrybucję powyżej wymienionych publikacji,
21.   wspieranie badań naukowych,
22. współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca z muzeami, galeriami i szkołami artystycznymi.
 
Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może również wspierać każdą działalność zbieżną z celami Fundacji, a także współpracować z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.