Ochrona danych i polityka prywatności

Strona Fundacji Archeologia Fotografii zbiera i przetwarza dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje:

Fundacja Archeologia Fotografii/Fundacja/My –  z siedzibą w Warszawie, przy ul.Chłodnej 20, lok. U1 (00-867 Warszawa), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000309776, NIP 118 196 36 58, Regon 141511240.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Strony Fundacji – strony internetowe, których właścicielem jest Fundacja, a których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, w tym:

Jak również profile Fundacji Archeologia Fotografii w mediach społecznościowych, z których korzysta Fundacja, w tym:

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Strony Fundacji lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronach Fundacji.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. Dotyczy ona wszystkich Stron, których właścicielem jest Fundacja.

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Umowy z Fundacją

Twoje Dane Osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, Pesel, przetwarzane są w celu

zawarcia i realizacji umowy zawartej z Fundacją oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową.

2. Korzystanie ze Stron

Jeżeli korzystasz ze Stron Fundacji  jako Użytkownik, Fundacja przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność na Stronach Fundacji, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

  • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Stron Fundacji i dostosowywać ich funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników;
  • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Stron Fundacji.

3. Newsletter

Osobom, które w celu otrzymywania informacji o działalności Fundacji podały swój adres e-mail, Fundacja świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu przesłania newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

  •  w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych; 
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności (np. kliknięcie w link zamieszczony w treści e-maila) w celu doskonalenia treści i formy newslettera.

4. Sklep on-line

Dane Osobowe wykorzystywane są w celu nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez użytkowników zamówień, w tym zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego. 

5. Obowiązki prawne oraz interes publiczny

Dane Osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji, wynikających z obowiązujących przepisów oraz realizacji celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych, celów statystycznych. 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych, aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy w celu gromadzenia, inwentaryzacji, katalogowania, opracowania naukowego i udostępniania zbiorów.

B. COOKIES 

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Strony Fundacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies zapisywane przez Strony Fundacji wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia działań administracyjnych oraz gromadzenia anonimowych danych statystycznych o popularności i sposobie wykorzystania Strony Fundacji (m.in. adres IP, konfiguracja przeglądarki, informacje o klikniętych odnośnikach czy długości odwiedzin na poszczególnych stronach). 

2. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies pochodzą z serwisu YouTube, Facebook, Instagram, Google Analitycs. Zarówno Analytics, jak i pozostałe serwisy mogą używać plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji, jednak bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wymaga to prostej konfiguracji przeglądarki internetowej. Zobacz, jak zmienić ustawienia cookies: 

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Stron Fundacji będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

C. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE 

Masz prawo do: 

1. Dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

2. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

3. Przenoszenia Danych. 

4. Wniesienia skargi do PUODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

D. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

E. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

F. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Okres przetwarzania Danych Osobowych użytkowników to czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie. Google Analytics przechowuje danych o użytkownikach i zdarzeniach na Stronach Fundacji przez 26 miesięcy. 

2. W przypadku zawierania umowy z Fundacją jest to czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane od użytkowników.

3. W przypadku danych pochodzących bezpośrednio od użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez Fundację, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.

G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Fundacja Archeologia Fotografii. We wszystkich sprawach, w tym w związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Dane teleadresowe Fundacji: 

ul. Chłodna 20, lok. U1
00-867 Warszawa
tel. (22) 628 14 64
e-mail: fundacja@faf.org.pl 

H. ZMIANY POLITYKI 

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować za pomocą Stron Fundacji lub wiadomości e-mail.

Translate »