Poleskie pejzaże

Zofia Chomętowska nazywała swoje fotografie z Polesia zdjęciami „egzotycznej Polski” , w jednym z numerów czasopisma „Kobiety w Pracy” zestawiła fotografie z podróży do Włoch z widokami Polesia, podkreślając tym samym niezwykłość krajobrazów wschodniej Polski. Rzeki, jeziora i lasy tworzyły dla niej żywą tkankę innej rzeczywistości, nie interesowały jej estetyzowane widokówki – „pocztówkowe widoki mnie nie satysfakcjonowały, szukałam inspiracji dla innych form”– mówiła. Bezkresne Polesie, będące najuboższym terenem II Rzeczpospolitej, zamieszkane było w większości przez Poleszuków, najbliższych etnicznie Białorusinom. Ogromną część jego terytorium stanowiły rozlewiska, rzeki i jeziora, stąd najwygodniejszym środkiem transportu były łodzie. Charakterystyczny element tego krajobrazu stanowiły tzw. kurenie, specjalne domki dla myśliwych i rybaków, z paleniskiem po środku i otworem w dachu, budowane na palach.
Translate »